تجربه زندگی در اکنون

زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون”است. رخت ها را بکنیم: آب در یک قدمی است

تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
3 پست
عاشقانه
5 پست
متفکرانه
9 پست
همسرانه
3 پست
متفرقه
4 پست
شاعرانه
1 پست
داستان
3 پست
سالگرد
2 پست
مسافرت
1 پست
بیداری
1 پست